Tìm kiếm tin tức
Chúc mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Ngày cập nhật 27/06/2024

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, bình an, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Với tầm quan trọng ấy, ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28-6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân mỗi gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước quán triệt trong các nghị quyết, bộ luật liên quan, với các nội dung nâng cao vị trí, vai trò và chức năng của gia đình. Đặc biệt, từ khi Chính phủ lấy ngày 28-6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, thì đây đã trở thành dịp để tôn vinh những giá trị của gia đình; nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn, về người thân, cùng nhau nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hóa cao quý của gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước và quốc tế đang có những thay đổi về nhiều mặt, đặc biệt những tác động của nền kinh tế thị trường, khiến cho gia đình Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng. 

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Phú Vang về việc tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích tất cả các hộ gia đình và từng thành viên gia đình cùng chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cần xác định công tác gia đình là một nhiệm vụ thường xuyên, có vị trí quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Qua đó, giúp các gia đình bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, nhất là các gia đình chính sách, gia đình người nghèo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được những kiến thức về khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật và phúc lợi xã hội.

Vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, mỗi người dân và các hộ gia đình cùng cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thị trấn Phú Đa hãy chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, xây dựng mỗi gia đình là một tế bào lành mạnh của xã hội./.

 

 

Ban VH-TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 41