Tìm kiếm tin tức
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH >> Công bố danh mục TTHC
QUYẾT ĐỊNH Số 592 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2024,  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 98