Tìm kiếm tin tức
Tích hợp hệ thống SSO vào hệ thống thông tin nguồn của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/10/2023

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2924/STTTT-CNTT

V/v tích hợp hệ thống SSO vào hệ thống thông tin nguồn của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

 

Kính gửi:

 

- Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao các huyện, thị xã và thành phố Huế;

- UBND các phường, xã và thị trấn.

 

 

Ngày 5/10/2023, Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tích hợp hệ thống xác thực tập trung SSO của tỉnh theo yêu cầu đảm bảo đúng Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 của tỉnh, nên các tài khoản tạm dùng trước đây, kể từ ngày 31/10/2023 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống thông tin nguồn (Tài khoản đang đăng nhập, sử dụng theo cơ chế tạm thời của nhà cung cấp sản phẩm). Nhằm đảm bảo tính liên tục khi sử dụng hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý đơn vị chủ động thực hiện các bước sau:

1. Truy cập đường dẫn https://ttcs.thuathienhue.gov.vn/ đăng nhập bằng tài khoản SSO cá nhân.

2. Liên hệ cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp quyền sử dụng hệ thống.

Quý đơn vị liên hệ đầu mối hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đ/c Trần Ngọc Anh Uyên; điện thoại: 0905270988;

 email: tnauyen.stttt@thuathienhue.gov.vn

- Đ/c Trần Ngọc Thạch ; điện thoại: 0788639777;

 email: tnthach.stttt@thuathienhue.gov.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ và các Phó GĐ Sở;

- CT TNHH Hitec;

- P.CNTT, P TTBCXB, HueIOC;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Dương Anh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3