Tìm kiếm tin tức
Thị trấn Phú Đa tập trung xây dựng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng Công nghiệp, TTCN - Dịch vụ - Nông nghiệp
Ngày cập nhật 05/10/2017
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XIV và Nghi quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Phú Đa lần thứ XII, nhiệm kỳ  2015 -2020. Thị trấn Phú Đa tập trung xây dựng phát triển kinh tế giai đoạn 2015 -2020 phát triển theo hướng " Công nghiệp, TTCN - Dịch vụ - Nông nghiếp", phấn đấu đến năm 2020 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thị trấn Phú Đa đạt được:

1.Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12-15% trở lên.

Trong đó:-Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN tăng 13,8%, chiếm tỷ trọng 36% trong cơ cấu kinh tế.

- Giá trị ngành Dịch vụ thương mại tăng 8,5%, chiếm tỷ trọng 33% trong cơ cấu kinh tế

- Giá trị ngành Nông nghiệp tăng 9,7%, chiếm tỷ trọng 31% trong cơ cấu kinh tế.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020: 2000-2.500 USD/năm

3. Tổng đầu tư toàn xã hội tăng thêm trong 5 năm:4.000 tỷ đồng

4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 giảm còn:1%

5. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng từ 15% trở lên

6. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến năm 2020 còn dưới 10%

7. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn đạt 100%

8. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy đạt 80%

9. Đào tạo nghề mới hàng năm 250 lao động

10. Tạo việc làm mới trong 5 năm 1.250 lao động

11. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn dưới 5%

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm đến ( 2015-2020).Thị trấn Phú Đa tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp, TTCN trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị trấn: Tăng cường phối hợp với các ban ngành của Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiện Huế kêu gọi, giải phóng mặt bằng, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa. Tập trung xây dụng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước tại khu công nghiệp Phú Đa để thu hút các nhà đầu tư đến khu công nghiệp Phú Đa.

- Xây dựng mạng lưới dịch vụ - thương mại: Tập trung nâng cấp phát triển các chợ trên địa bàn, đặc biệt chú trọng phát triển chợ trung Phú Đa thành chợ đầu mối. Quy hoạch phát triển các tuyến đường dịch vụ, trung tâm thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển các loại hình dịch vụ như thương mại, vận tải, tiêu dùng, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp... Phát huy mọi tiểm năng lợi thế của thị trấn tập trung xây dựng, quy hoạch vùng du lịch sinh thái Đầm Phá Tam Giang, phát triển ngành dịch vụ ăn uống ven phá , dịch vụ hậu cần nghề cá....

- Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp sạch: Ổn định diện tích trồng lúa, đầu tư các loại giống có chất lượng cao, xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn. Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, ổn định diện tích nuôi thủy sản theo mô hình nuôi xen ghép. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng loại đất, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phát triển trang trại, gia trại. Đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao, kênh mương nội đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất của địa phương.

- Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đặc biệt là nguồn đầu tư của Huyện, Tỉnh và ngân sách của thị trấn, các nguồn đầu tư của tổ chức và cá nhân; chú trọng nâng cao công tác quản lý đô thị, xây dựng trên địa bàn thị trấn.

HxLong
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7